× WARNING! Only registered Companies are allowed to place orders in this shop. If you are not registered Company with VAT number - please do not place an order.

REGULAMIN


I. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem: http://www.orderandbuild.com prowadzonego przez ORDER AND BUILD spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-620)  przy ul. Elewatorskiej  29, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000558073, NIP: 5423245361, REGON: 361543962, adres poczty elektronicznej: info@orderandbuild.com, telefon (+48) 517 532 137. (Wskazane dane przeznaczane są również do składania reklamacji.)
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik Sklepu powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży,  a także – na żądanie użytkownika Sklepu – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik Sklepu.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez sprzedawcę z klientem.
 5. Regulamin został sporządzony przy uwzględnieniu wymogów przewidzianych w: ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.), w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).


II. Słowniczek

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
  a) ADRES ELEKTRONICZNY – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
  b) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  c) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz służący do złożenia zamówienia, zawierający ilość zamawianych towarów, dane klienta i dane dotyczące dostawy zamawianego towaru,
  d) INFORMACJA HANDLOWA – każda informacja przeznaczona bezpośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach,  z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
  e) KLIENT – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Usługi Elektronicznej,
  f) KONSUMENT – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, 
  g) LINK POTWIERDZAJĄCY – wysyłany przez Sklep na adres poczty elektronicznej Klienta link, poprzez kliknięcie którego Klient potwierdza złożenie Zamówienia oraz akceptuje warunki Zamówienia,   
  h) REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu,
  i) SKLEP – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: http://www.orderandbuild.com i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną,
  j) SPAM – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody Sprzedawcy innym klientom,
  k) SPRZEDAWCA – ORDER AND BUILD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-620)  przy ul. Elewatorskiej  29, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000558073, NIP: 5423245361, REGON: 361543962,
  l) SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243),
  m) ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
  n) ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystywaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,
  o) TOWAR – towary dostępne w ofercie Sklepu,
  p) UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży towaru zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
  q) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta  za pośrednictwem Internetu,
  r) ZAMÓWIENIE – dyspozycja zakupu towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej


III. Informacje podstawowe i techniczne

 1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.
 2. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiające wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików "cookies" Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3  lub ich nowsze wersje).
 3. Sprzedawca zamieszcza za pośrednictwem internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.orderandbuild.com i umożliwia drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym Regulaminem – zakup towarów znajdujących się w bazie Sklepu za pomocą Formularza zamówienia.
 4. Umowa Sprzedaży polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dostawy Klientowi zamówionego towaru.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.
 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania na stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym tj. m.in. naruszających dobra osobiste innych osób, o charakterze erotycznym lub pornograficznym, propagujących przemoc.
 7. Sprzedawca na podstawie deklaracji producentów lub ich upoważnionych przedstawicieli oświadcza, że prezentowane w Sklepie towary są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Unii Europejskiej, w tym w Polsce, a także pozbawione są wad fizycznych i prawnych.
 8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


IV.  Zagrożenia i odpowiedzialność

 1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika Sklepu. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Sklepu.
 2. Sprzedawca wskazuje, ze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się zagrożeniami typowymi dla środowiska internetu, takimi jak:
  a) spam,
  b) wirusy,
  c) konie trojańskie,
  d) ataki hakerskie.
 3. Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 2 zagrożeń, w szczególności przez:
  a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich,
  b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.
 4. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za:
  a) jakiekolwiek szkody użytkownika Sklepu spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,
  b) treści reklam umieszczanych w ramach Sklepu,
  c) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu,
  d) przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani tez z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;
  e) szkody spowodowane przez działalnie użytkownika Sklepu niezgodne z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;
  f) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników Sklepu danych i informacji zawartych w Sklepie.


V. Prawa autorskie

 1. Niniejszy Sklep jest własnością Sprzedawcy. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.)
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika Sklepu.
 3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2.
 4. Przystępując do korzystania ze Sklepu, użytkownik Sklepu ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 5. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.


VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest ORDER AND BUILD sp. z o.o. z siedzibą  w Białymstoku.
 2. ORDER AND BUILD sp. z o.o. jako administrator danych oświadcza, iż powierzone jej dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
 3. Wypełnienie przez klienta Formularza zamówienia albo przesłanie Zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sklepu na adres e-mail np. informacje o prowadzonych przez Sklep akcjach promocyjnych.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  a) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. nr 133, poz. 883, ze zm.);
  c) rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024);
  d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ich usunięcia.


VII. Procedura i warunki składania Zamówienia

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient powinien założyć indywidualne konto (zarejestrować się), a następnie wypełnić Formularz zamówienia dostępny na stronie http://www.orderandbuild.com. Złożone zamówienie powinno umożliwiać Sprzedawcy pełną identyfikację towaru, zamawianej ilości oraz warunków dostawy.
Klient zobowiązany jest do wprowadzania na Formularzu zamówienia zgodnych ze stanem faktycznym danych koniecznych do realizacji zamówienia. W przypadku Klientów będących konsumentami będą to w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, nr telefonu. W przypadku Klientów nie będących konsumentami takie dane stanowią w szczególności: nazwa przedsiębiorcy lub spółki, adres siedziby, KRS, NIP, REGON, adres e-mail, adres dostawy, nr telefonu. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
Zamówienia mogą być składane przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto na stronie http://www.orderandbuild.com. Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie http://www.orderandbuild.com.


Zamówienie składane przez Klienta powinno zawierać:

 • określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów, przy czym ilość towarów jest zawsze określana z dokładnością do jednego opakowania zbiorczego, w którym wytwórca towaru wprowadza go do obrotu,
 • oczekiwany termin dostawy (w przypadku towarów niedostępnych w aktualnej ofercie Sprzedawcy),
 • wybór sposobu i kosztów dostawy,
 • określenie preferowanej formy płatności.

W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta i uzyskać potwierdzenie zmienionych warunków zamówienia.
Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie złożone przez Klienta nie będącego konsumentem budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
W przypadku niektórych towarów niedostępnych w aktualnej ofercie Sprzedawcy, zamówienie zostanie skierowane do realizacji po wpłacie przez Klienta minimum 20% zaliczki.


Potwierdzenie i realizacja zamówienia

 1. Chwilą złożenia Zamówienia poprzez Formularz zamówienia jest  naciśnięcie przez Klienta przycisku oznaczonego „Potwierdzam zamówienie” po dokonanym wyborze sposobu dostawy i metody płatności.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, wskazanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, informację o nadaniu numeru Zamówienia.
 3. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu przez Klienta Zamówienia i akceptacji warunków Zamówienia oraz przesłania przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta zwrotnej informacji o przyjęciu zamówienia.
 4. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.orderandbuild.com Zamówienia złożone po godz. 16.00 oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 5. Zamówienia są realizowane na terenie Polski, Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.
  Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z magazynu Sprzedawcy, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny z późn.zm.). Sprzedawca zapewnia sposób opakowania odpowiadający właściwościom rzeczy, w szczególności jej nienaruszalność (art. 545 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny z późn.zm.).


VIII. Cena, sposób płatności

 1. Ceny towarów uwidocznione na stronie Sklepu podane są w złotych polskich (dla zamówień realizowanych na terenie Polski) lub w euro (dla zamówień realizowanych na terenie innych krajów poza Polską, o których mowa w pkt. VIII ust. 5 niniejszego Regulaminu) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztu dostawy.
 2. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli wybrany przez Klienta dostawca zmienił ceny swoich usług.
 3. Cena towaru obowiązuje dla jednego towaru z poszczególnej kategorii. Każda następna sztuka wymaga potwierdzenia dostępności i ceny przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji.
 5. Sprzedawca dopuszcza następujące formy dokonania zapłaty za towar:
  a) gotówką przy odbiorze – w przypadku odbioru osobistego,
  b) przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy wskazany w kolejnym kroku procedury składania zamówienia po naciśnięciu przycisku „Potwierdź zamówienie” oraz w treści wiadomości, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o której mowa w pkt. VIII ust. 2 niniejszego Regulaminu – przy czym Sprzedawca dokona wysyłki towaru na adres Klienta po otrzymaniu pełnej kwoty transakcji,
  c) czekiem
  d) za pobraniem przesyłką kurierską,
  e) za pomocą Ogone (płatność kartą płatniczą).


IX. Transport i dostawa towaru

 1. Dostawa towarów jest co do zasady płatna. Koszt dostawy jest doliczany do wartości zamówienia.
 2. Zamówienia o wartości przekraczającej 10.000,00 zł w Polsce lub 2.500,00 EUR na terenie krajów innych niż Polska, o których mowa w pkt. VIII ust. 5 niniejszego Regulaminu, są dostarczane na koszt Sprzedawcy.
 3. Koszt dostawy jest wskazany w Formularzu Zamówienia.
 4. Dostawa towarów transportem organizowanym przez Sprzedawcę odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.
 5. Wysyłka towaru dostępnego „od ręki” jest realizowana w ciągu 48 godzin od chwili zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. Natomiast wysyłka towaru dostępnego na zamówienie odbywa się w ciągu 10 kolejnych dni roboczych liczonych od poniedziałku do piątku.
 6. Odbiór osobisty przez Klienta jest możliwy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć odpłatnie towar Klientowi transportem własnym (tylko w obrębie 100 km od siedziby każdego z magazynów: w Polsce i w Belgii) lub obcym, tj. firmą kurierską lub spedycją międzynarodową w dowolne miejsce w kraju wskazanym w pkt. VIII ust. 5 niniejszego Regulaminu. Usługa dostawy towaru nie obejmuje jego rozładunku. Klient może, po wcześniejszym uzgodnieniu, odebrać towar bezpośrednio z magazynu Sprzedawcy.
 8. Koszty dostawy (ceny brutto):
  a) odbiór osobisty z magazynu Sprzedającego – bezpłatnie,
  b) transport własny Sprzedawcy w odległości do 100 km od siedziby magazynu – 2 zł za każdy 1 km (dla transportu z magazynu położonego pod adresem: ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, Polska) / 1 EUR za każdy 1 km (dla transportu z magazynu położonego pod adresem: Industrieweg 11B, 9032 Wondelgem, Belgia);
  c) w pozostałych przypadkach transport odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycji międzynarodowej, a koszty transportu ustalane są w oparciu o poniższe zestawienie:

  Waga paczki (w kg) Koszt transportu
  Do 3 16 zł / 4 EUR
  Powyżej 3 do 5 18 zł / 4,5 EUR
  Powyżej 5 do 10 21 zł / 5 EUR
  Powyżej 10 do 20 25 zł / 6 EUR
  Powyżej 20 do 30 30 zł / 8 EUR
  Powyżej 30 do 50 75 zł / 18 EUR
  Powyżej 50 do 100 150 zł / 36 EUR
  Powyżej 100 do 200 165 zł / 40 EUR
  Powyżej 200 do 500 350 zł / 83 EUR
  Powyżej 500 400 zł / 95 EUR


 9. Istotne informacje dotyczące przesyłek:
  Parametry paczki:
 • Maksymalna waga paczki w przesyłce – 30 kg
 • Maksymalna długość – 60 cm
 • Wysokość + szerokość + długość < 140 cm

Sprzedawca jest zobowiązany przekazać Przewoźnikowi przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i doręczenie bez ubytków oraz uszkodzeń
Sprzedający informuje, iż Przewoźnik ponosi odpowiedzialność do wartości rzeczywistej nie większej niż 200.000,00 PLN (dla Polski) i odpowiednio 50.000 EUR (dla krajów innych niż Polska) za każdą paczkę w przesyłce oznaczoną listem przewozowym.
Na paczki o wartości powyżej 200.000 PLN / 50.000 EUR sugerujemy wykupienie dodatkowej ochrony, której koszt wynosi 0,1% zadeklarowanej wartości przesyłki.
Wpisanie wartości/kwoty pobrania powyżej 200.000 PLN / 50.000 EUR na liście przewozowym powoduje przystąpienie do dodatkowej ochrony, pod warunkiem uiszczenia opłaty z tego tytułu.
Dostawy przesyłek są realizowane w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
Gwarantowany przez Przewoźnika termin doręczenia to godz. 8.00-17.00, 48 godzin od chwili złożenia zamówienia dla towarów o statusie „dostępne”.
Towary o statusie „na zamówienie” będą wysyłane w terminie podanym przez Sprzedającego na stronie Sklepu lub w indywidualnej informacji wysłanej do Klienta drogą mailową. Termin wysyłki może także zostać ustalony indywidualnie z Klientem poprzez kontakt drogą mailową lub telefonicznie.
Za wniesienie / rozładunek towaru po jego dostarczeniu przez przewoźnika zorganizowanego przez Sprzedawcę odpowiada Klient we własnym zakresie (nie należy to do zakresu obowiązków Sprzedawcy). Pozostałe istotne Informacje dotyczące wysyłki towaru:
a) przesyłka to całkowita ilość paczek wysłanych w tym samym czasie z jednego miejsca do jednego odbiorcy,
b) maksymalne wymiary palet wynoszą:

 • w przypadku euro-palety: szerokość - 80 cm, długość - 120 cm, wysokości ładunku do 100 cm,
 • w przypadku palet z wełną izolacyjną szerokość - 125 cm, długość - 120 cm, wysokości ładunku do 260 cm

c) istnieje możliwość nadania paczki o masie powyżej 30 kg przy czym sposób jej odbioru i dostawy musi zostać wcześniej ustalony z Klientem drogą mailową. Ostateczną wysokość kosztów przesyłki Sprzedawca wskaże Klientowi w wiadomości, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o której mowa w pkt. VIII ust. 2 niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan towaru i zgodność ze złożonym zamówieniem w chwili jego odbioru. Z chwilą odbioru przechodzi na Klienta prawo własności towaru oraz ryzyko związane z jego posiadaniem i użytkowaniem. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy, o którym mowa w art. 12 ust. pkt. 17 ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy. Może on ulec przedłużeniu z uwagi na realizację konkretnej umowy, nie może on jednakże ulec skróceniu.


X. Odstąpienie od umowy

 1. Klientom będącym konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku towarów o właściwościach określonych przez konsumenta, wyprodukowanych według jego specyfikacji lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ORDER AND BUILD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 4. Zwracany przez Klienta towar musi być kompletny. Klient zobowiązany jest zapewnić należyte opakowanie odsyłanego towaru uniemożliwiające jego uszkodzenie w czasie transportu. W przypadku, gdy towar nosi ślady użytkowania konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru wskutek korzystania z towaru.  
 5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument zwraca towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument zobowiązany jest zapewnić należyte opakowanie odsyłanego towaru uniemożliwiające jego uszkodzenie w czasie transportu.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia konsumenta od Umowy sprzedaży Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez konsumenta ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub w inny wybrany przez konsumenta sposób zapłaty, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu z zastrzeżeniem ust. 8
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub do momentu dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sklepu.

XI. Reklamacje

 1. Klient przed dokonaniem odbioru towaru winien sprawdzić stan dostarczanej mu przesyłki w obecności osoby, która ją dostarczyła. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności osobie dostarczającej przesyłkę. Osoba dostarczająca przesyłkę ma obowiązek przyjąć zgłoszone reklamacje i dokonać spisania protokołu szkodowego opisującego stan przesyłki w momencie dostawy wraz z jej widocznymi uszkodzeniami. Klient może odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie – według własnego wyboru – do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji przysługujących Klientowi od producenta towaru wg procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje Klientowi w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawienia towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo w przypadku, gdy wada jest istotna może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Klient nie będący konsumentem może złożyć reklamację poprzez przesłanie wypełnionego formularza reklamacji znajdującego się na stronie http://www.orderandbuild.com na adres: info@orderandbuild.com lub listem poleconym na adres: ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok. Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację również ustnie (osobiste zgłoszenie, telefoniczne) lub pisemnie (list, wiadomość email na adresy podane w zdaniu pierwszym).
 5. Reklamacja pisemna powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta
  b) numer zamówienia;
  c) oznaczenie reklamowanego towaru wraz z datą jego zakupu;
  d) numer konta bankowego Klienta;
  e) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  f) określenie roszczenia.
 6. Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w Sklepie (np. poprzez dołączenie dowodu zakupu tj. faktury lub paragonu).
 7. Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji.
 8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona na swój koszt wymiany albo naprawy towaru. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do żądania obniżenia ceny towaru i zwrotu części ceny towaru lub zwrotu pełnej ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.  
 9. Z uwagi na właściwości sprzętu i sposób prezentacji zdjęć i grafik, różnice w wyglądzie pomiędzy wizualizacjami towarów prezentowanymi za pośrednictwem sklepu, a towarem dostarczonym Klientowi nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru z tytułu niezgodności z umową.
 10. Sprzedawca informuje, że zastrzeżenia dotyczące właściwości towarów takich jak: jakość powierzchni, jednolitość koloru (bądź jego odcieni) oraz wymiarów, winny być zgłaszane Sprzedawcy przed przystąpieniem do ich trwałego montażu do podłoża.
 11. Niezależnie od powyższego, na sprzedane towary obowiązuje gwarancja udzielona przez producentów tych towarów.
 12. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.
 13. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona względem Klientów nie będących konsumentami. W takim przypadku obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta danego towaru.


XII. Postanowienie końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu, zawierająca zestawienie zmian będzie umieszczona na głównej stronie internetowej Sklepu przez 14 kolejnych dni kalendarzowych od dokonania zmiany Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie http://www.orderandbuild.com zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w pkt V.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym pod rozstrzygnięcie.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu z siedzibą w Białymstoku.
 8. Składający Zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.